Menu Sluiten

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities
De Ondernemer: natuurlijke of rechtspersoon die een Overeenkomst sluit betreffende
fitnessactiviteiten.
De Consument: natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en
die een Overeenkomst aangaat met betrekking tot fitnessactiviteiten.
Fitness: een op lichamelijke en/of geestelijke activiteit gerichte dienst.
De Overeenkomst: Overeenkomst tussen de Ondernemer en de Consument ter zake van
Fitness.

Artikel 2 Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle
Overeenkomsten betreffende Fitness, die tussen de Ondernemer en de Consument worden
gesloten.

Artikel 3 Het aanbod
1. Het aanbod van de Ondernemer wordt schriftelijk of elektronisch uitgebracht en is van kracht
gedurende een door de Ondernemer aangegeven termijn. Indien geen termijn voor de
aanvaarding is gesteld, blijft het aanbod gedurende twee weken na dagtekening van kracht.
2. Het aanbod omvat ten minste:
– de vermelding van de mogelijkheid om de fitnessruimte(s) en faciliteiten te bezichtigen;
– de bedenktijd, zoals bedoeld in artikel 5;
– de faciliteiten en begeleiding waarvan gebruik gemaakt kan worden;
– de dagen en tijden waarop er gebruik gemaakt kan worden van de faciliteiten;
– de kosten voor het abonnement en de gevolgen voor de kosten bij een eerdere opzegging op
grond van artikel 6. Uit het aanbod blijkt duidelijk of het gaat om periodieke kosten of eenmalige
kosten;
– op welk moment de kosten door de Ondernemer op grond van artikel 7 jaarlijks verhoogd
kunnen worden;
– de wijze van betaling en de betalingstermijn;
– de periode van de Overeenkomst en de daarbij behorende opzegtermijn of, in geval van een
strippenkaart, de geldigheidsduur en;
– het (huishoudelijk) reglement.
4. De omschrijving van het aanbod moet toereikend zijn om een goede beoordeling van het
aanbod door de Consument mogelijk te maken.
5. Het aanbod gaat – schriftelijk of elektronisch – vergezeld van een exemplaar van deze
algemene voorwaarden.

Artikel 4 De Overeenkomst
De Overeenkomst komt tot stand door ondertekening van het aanbod.
De Overeenkomst is strikt persoonlijk.

Artikel 5 Bedenktijd
Gedurende een bedenktijd van een week na ondertekening van de Overeenkomst, heeft de
Consument de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te herroepen. Voornoemd
herroepingsrecht eindigt op het moment dat de Consument eerder gebruik maakt van de
fitnessfaciliteiten.

Artikel 6 Duur en beëindiging
1. De Ondernemer biedt de Consument ten minste de keuze uit:
– een Overeenkomst van 3 maanden of minder en;
– een Overeenkomst van langere duur.
Tenzij dit anders is overeengekomen, dient de overeenkomst voor 1 jaar of korter te worden
opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand tegen het einde van de
abonnementsduur, een en ander conform lid 4 van dit artikel. Als er niet tijdig wordt opgezegd
dan wordt de Overeenkomst na de overeengekomen periode voor onbepaalde tijd vervolgd. Een
overeenkomst voor onbepaalde tijd kan te allen tijde worden opgezegd met inachtneming van de
opzegtermijn van 1 maand, een en ander conform lid 4 van dit artikel.
2. Als de Overeenkomst wordt gesloten voor een langere duur dan 1 jaar, dan heeft de
Consument na 1 jaar de mogelijkheid de Overeenkomst op te zeggen met inachtneming van de
opzegtermijn van 1 maand, een en ander conform lid 4 van dit artikel.
3. Tussentijdse opzegging door de Consument is mogelijk indien:
– de Consument een ander woonadres krijgt en het – als gevolg van de toegenomen reistijd – voor
de Consument niet meer mogelijk is om onder redelijke voorwaarden gebruik te maken van de
fitnessactiviteiten. Als een andere vestiging van de betreffende onderneming met gelijkwaardige
voorziening en serviceniveau op redelijke reistijd van de nieuwe woonplaats is gelegen, dan is
van deze situatie geen sprake.
– het voor de Consument als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte onmogelijk is
geworden om gedurende de rest van de abonnementsperiode gebruik te maken van de
fitnessactiviteiten.
Deze opzegging dient te geschieden met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand tegen
het einde van de maand, een en ander conform lid 4 van dit artikel.
4. De Overeenkomst dient schriftelijk of, indien de Overeenkomst digitaal is aangegaan, digitaal
of schriftelijk te worden opgezegd.
5. Bij een opzegging als bedoeld in lid 2 en lid 3 is de Ondernemer gerechtigd om de bijdrage
over de verstreken abonnementsperiode te herberekenen op basis van de daadwerkelijk
afgenomen periode en de daarbij behorende aantoonbare (hogere) abonnementsbijdrage en/of
inschrijfgeld.
6. Naast de opzegmogelijkheid als bedoeld in lid 3 bestaat er voor de Consument een
bevriezingsmogelijkheid. Als de Consument gedurende een periode van langer dan één maand
geen gebruik kan maken van de fitnessactiviteiten als gevolg van een aantoonbare blessure of
ziekte, dan wordt de contractsperiode aansluitend verlengd met deze periode zonder dat er over
deze periode extra abonnementskosten in rekening worden gebracht.
7. Tussentijdse opzegging door de Ondernemer is met onmiddellijke ingang mogelijk indien:
– de Consument een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden of van het toepasselijke
(huishoudelijke) reglement schendt, tenzij de schending een tussentijdse beëindiging niet
rechtvaardigt of;
– de Consument zich onrechtmatig heeft gedragen jegens de Ondernemer of jegens een
contractant van de Ondernemer.
Het resterende abonnementsgeld wordt in deze gevallen terugbetaald onder aftrek van de door
de Ondernemer aantoonbaar geleden schade.
8. Indien de Ondernemer zijn onderneming beëindigt, dan is tussentijdse opzegging door de
Ondernemer mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Het resterende
abonnementsgeld wordt in dat geval terugbetaald.

Artikel 7 Prijs en prijswijzigingen
1. Het abonnementsgeld wordt vooraf overeengekomen.
2. Eventuele prijsverhogingen worden door de Ondernemer 2 weken voorafgaand genoegzaam
bekend gemaakt.
3. Indien een prijsverhoging plaatsvindt, dan heeft de Consument het recht om de Overeenkomst
binnen 4 weken na de bekendmaking te ontbinden. Het vooruitbetaalde abonnementsgeld wordt
terugbetaald.
4. De mogelijkheid tot ontbinding uit lid 3 is niet van toepassing op prijsaanpassingen op basis
van het prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties noch op prijsaanpassingen die direct voortvloeien
uit de wet, zoals die ter zake van BTW. Als deze prijsverhoging plaatsvindt binnen 3 maanden na
totstandkoming van de Overeenkomst, dan bestaat er wel een recht tot ontbinding zoals bedoeld
in lid 3.

Artikel 8 Verplichtingen van de Ondernemer
1. De Ondernemer staat ervoor in dat de faciliteiten en geleverde diensten beantwoorden aan de
Overeenkomst.
2. De Ondernemer onderwerpt de voorzieningen aan het vereiste onderhoud.
3. De Ondernemer staat er voor in dat de instructeurs of begeleiders over voldoende kennis
beschikken die redelijkerwijs mag worden verwacht.
4. De Ondernemer zorgt ervoor dat er voldoende EHBO-middelen aanwezig zijn.
5. De Ondernemer treft maatregelen ter voorkoming van schade aan of vermissing van
eigendommen van Consumenten.

Artikel 9 Verplichtingen van de Consument
1. De Consument houdt zich aan de door de Ondernemer gegeven instructies en het
(huishoudelijk) reglement.
2. De Consument dient een medische contra-indicatie voor Fitness te melden aan de
Ondernemer.
3. De Consument dient de aanwijzingen van de Ondernemer c.q. de door hem aangestelde
medewerkers op te volgen. Het is de Consument niet toegestaan gebruik te maken van
apparaten of faciliteiten, waarmee de Consument niet bekend is. Indien de Consument niet
bekend is met een of meerdere apparaten of faciliteiten, dan dient hij dit aan de Ondernemer
kenbaar te maken, zodat de Ondernemer uitleg kan geven.
4. Het is de Consument niet toegestaan gebruik te maken van de apparaten en faciliteiten, indien
hij onder invloed is van drank, drugs, medicijnen of als doping aangeduide middelen.
5. Het is de Consument niet toegestaan te roken in de door de Ondernemer beschikbaar gestelde
fitnessruimtes.
6. De Consument dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer en
telefoonnummer tijdig schriftelijk of elektronisch aan de Ondernemer mede te delen.

Artikel 10 Tussentijdse wijzigingen
1. De Ondernemer kan tussentijdse wijzigingen aanbrengen in de aangeboden faciliteiten en
openingstijden. De Ondernemer zal de voorgenomen wijzigingen minimaal 4 weken van te voren
op genoegzame wijze aankondigen.
2. Bij wijzigingen, zoals bedoeld in lid 1, ten nadele van de Consument heeft de Consument
gedurende 4 weken na de aankondiging het recht om het abonnement zonder opzegtermijn te
beëindigen, tenzij de wijziging een beëindiging niet rechtvaardigt. Indien voornoemde opzegging
gerechtvaardigd is, wordt het vooruitbetaalde abonnementsgeld terugbetaald.
Artikel 11 Bewijs van deelname
1. Na betaling van het verschuldigde bedrag en na overhandiging van een kopie van een recent
legitimatiebewijs, ontvangt de Consument een bewijs van deelname. Het bewijs van deelname
wordt desgevraagd bij binnenkomst gebruikt voor registratie van het bezoek.
2. Indien het bewijs van deelname verloren is gegaan of is beschadigd, dan kan een nieuw bewijs
worden aangevraagd. Een Ondernemer is gerechtigd hiervoor in redelijkheid gemaakte kosten in
rekening te brengen.
Artikel 12 Betaling
1. De verschuldigde abonnementsgelden worden in rekening gebracht en voldaan op de wijze
zoals is overeengekomen.
2. Bij niet tijdige betaling is de Consument van rechtswege in verzuim. Hij wordt daar door de
Ondernemer schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde
bedrag binnen 2 weken te voldoen.
3. Na het verstrijken van de nieuwe betalingsdatum is de Ondernemer gerechtigd om wettelijke
rente en in redelijkheid gemaakte (buitengerechtelijke) kosten ex artikel 6:96 lid 2 BW in rekening
te brengen, een en ander vanaf het verstrijken van de oorspronkelijke betalingsdatum. Voorts is
de Ondernemer bevoegd om de Consument de toegang tot de fitnessfaciliteiten te weigeren.
4. Indien de Consument niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, is de Ondernemer bevoegd
om rechtsmaatregelen te nemen.

Artikel 13 Aansprakelijkheid
1. De Ondernemer is tegenover de Consument aansprakelijk voor schade als gevolg van een
toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en voor
schade die voor rekening en risico van de Ondernemer komt. De Ondernemer is niet
aansprakelijk voor schade aan of vermissing van eigendommen, voor zover de Ondernemer
maatregelen heeft genomen ter voorkoming van schade aan of vermissing van eigendommen.
2. De Ondernemer zal zich afdoende verzekeren tegen zijn ondernemingsrisico’s. De
aansprakelijkheid van de Ondernemer is beperkt tot het bedrag waarvoor de Ondernemer
aanspraak kan maken op een uitkering van de verzekeringsmaatschappij met een maximum van
1.000.000,- euro per geval.
3. De Consument is tegenover de Ondernemer aansprakelijk voor schade als gevolg van een
toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en voor
schade die voor rekening en risico van de Consument komt.

Artikel 14 Klachten
1. De Ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en
behandelt zijn klachten overeenkomstig deze procedure.
2. De Consument dient klachten over de uitvoering van de Overeenkomst zo snel mogelijk – doch
uiterlijk binnen twee maanden nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd – bij de
Ondernemer in, tenzij dat redelijkerwijs niet van hem verwacht kan worden. Deze klachten dienen
volledig, duidelijk omschreven en voorzien van eventuele bewijsmiddelen te zijn.
3. Het niet tijdig indienen van een klacht kan tot gevolg hebben dat de Consument zijn rechten ter
zake verliest.
4. De Ondernemer beantwoordt de door de Consument bij hem ingediende klachten zo snel
mogelijk – doch uiterlijk binnen vier weken – gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een
klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, antwoordt de Ondernemer per omgaande
met een bericht van ontvangst en een indicatie van de termijn waarbinnen men een meer
uitvoerig antwoord kan verwachten.
5. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is
voor de geschillenregeling.

Artikel 15 Geschillencommissie
1. Geschillen tussen de Ondernemer en de Consument die betrekking hebben op:
– de totstandkoming van Overeenkomsten of,
– de uitvoering van Overeenkomsten,
kunnen zowel door de Consument als door de Ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de
Geschillencommissie Sport en Beweging, Bordewijklaan 46, 2509 LP Den Haag
(www.degeschillencommissie.nl).
2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, als de
Consument zijn klacht eerst volledig en duidelijk omschreven overeenkomstig Artikel 14 bij de
Ondernemer heeft ingediend.
3. Een geschil dient binnen drie maanden na het ontstaan ervan bij de geschillencommissie
aanhangig te worden gemaakt. Het geschil wordt schriftelijk aanhangig gemaakt onder
vermelding van de naam van de Consument en de Ondernemer, een duidelijke en volledige
omschrijving van het geschil en overlegging van eventuele bewijsmiddelen.
4. Wanneer de Consument een geschil voorlegt aan de Geschillencommissie, is de Ondernemer
aan deze keuze gebonden. Als de Ondernemer een geschil aan de Geschillencommissie wil
voorleggen, moet hij de Consument vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee
akkoord gaat. De Ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de
voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.
5. Geschillen die betrekking hebben op de niet-betaling van het abonnementsgeld en waaraan
geen inhoudelijke klacht ten grondslag ligt, of betrekking hebben op dood, lichamelijk letsel of
ziekte worden bij uitsluiting van Geschillencommissie beslecht door de rechter.
6. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor
haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie wordt desgevraagd
toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
7. De commissie doet uitspraak bij wijze van bindend advies. De uitspraak is bindend voor beide
partijen. Vernietiging van het bindend advies kan uitsluitend plaatsvinden door het advies binnen
twee maanden na de verzending van het advies aan de rechter voor te leggen. De rechter kan
het bindend advies alleen vernietigen indien de uitspraak in verband met de inhoud of wijze van
totstandkoming in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid
onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 16 Toepasselijk recht
Op alle Overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard is Nederlands
recht van toepassing tenzij op basis van dwingend recht anders wordt bepaald.